Menu

MURAT ÖZVERİ / ÖZGEÇMİŞ

Çalışma ve Toplum Dergisi Genel Yayın Yönetmeni

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri / Doktor

Avukat

Edited with Afterlight

Murat Özveri

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

1998’de İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı’nda “Ekonomik Kriz Koşullarında Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği ve Uyarlama Sorunu” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı.

2012 yılında aynı bölümden “Türkiye’de Uygulanan Toplu İş Sözleşmesi Yetki Sistemi ve Sistemin Sendikalaşma Üzerine Etkisi (1983-2009)” başlıklı doktora tezini vererek mezun oldu.

Tez, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Sosyal Politika Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından verilen 2012 yılı Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü’nü aldı.

1990 yılında başladığı Selüloz-İş Sendikası Genel Merkezi Hukuk Müşavirliği görevini sürdürmekte, Kocaeli Barosu’na bağlı serbest avukat olarak çalışmaktadır.

2004 yılında yayımlanmaya başlayan 3 aylık-hakemli Çalışma ve Toplum Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütmektedir.

Çalışma yaşamına ilişkin bazı çalışmaları kitap olarak yayımlandı; tebliğleri, makaleleri, çeşitli dergi ve kitaplarda yer aldı.

Yayımlanan çalışmaları tarih sırasına göre şöyledir:

Demokrasi, Değişim ve Yasalar, 1991, Selüloz-İş Türk-İş-ICEF Yayını

Demokrasi, Değişim ve Sendikalar, 1992, Selüloz-İş-Türk-İş-ICEF Yayını

Çalışma Mevzuatı (2821, 2822, 1475 Sayılı Yasalar ve İlgili Yargıtay Kararları) 1993, Selüloz-İş Sendikası Yayını

Sosyal Sigortalar Mevzuatı (506 Sayılı Yasa ve İlgili Yargıtay Kararları) 1993, Selüloz-İş Sendikası Yayını

Özelleştirme Nedir? 1993 (Broşür) Selüloz-İş Sendikası Yayını

İşçiler ve Bir Hukuk Devleti Masalı, 1995, Selüloz-İş Sendikası Yayını

Ekonomik Kriz Koşullarında Toplu İş Sözleşmesi Özerkliği ve Uyarlama, 1998, Türk Harb-İş Sendikası Yayını (Yüksek Lisans Tezi)

Yargı Kararları Işığında Sosyal Güvenlik, 2000, Selüloz-İş Sendikası Yayını

Türkiye’de Sendikal Kriz ve Sendikal Arayışlar, Epos Yayıncılık, Derleyen Fikret Sazak

Makale ve Sempozyum Bildiriler

“İşverenin Aciz Hali, İflas, İşyerinin Kapatılması, İşyeri Devirleri ve Toplu İşten Çıkarmalar”, İş Hukukuna İlişkin Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul Barosu Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Barosu Yayınları, 3-4 Nisan 1998

“506 Sayılı Yasaya İlişkin Yargı Kararları ve Sosyal Güvenlik”, Türk ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Sorunlar ve Çözüm Önerileri, İstanbul Barosu-Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Barosu Yayınları, 11-12-13 Mayıs 2000

“Çalışma Yaşamında Yeni Boyutları ile Taşeronlaştırma”, TMMOB Makine Mühendisleri Odası VII. Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu, 26-27 Ekim 2001

“Yargı Yoluyla Toplu İş Sözleşmelerinin Değiştirilmesi”, Ekonomik Krizin İş Hukuku Uygulamasına Etkisi, İstanbul Barosu-Galatasaray Üniversitesi, İstanbul Barosu Yayınları, 17-18 Mayıs 2002

“Alt İşveren Uygulaması ve Yeni İş Yasası”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Sayı 2004/2

“Bireysel Sendika Özgürlüğünün Korunması, Sendikal Tazminat ve Yargı Kararları”,Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Sayı 2005/8

“Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Sendikalar”, Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Sendikalar Sempozyumu, 5-6 Mayıs 2006

“4857 Sayılı Yasa Döneminde Fazla Çalışma Kavramı Üzerine”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi, Sayı 2006/2

“Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve Yargı Kararları”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Sayı 2007/15

“Ücretli Mühendislik ve Güvence” TMMOB Mühendislik, İstihdam ve Ücretlendirme Sempozyumu (22-23 Eylül 2007 ) YTÜ Oditoryumu İstanbul

“Miktar İçermeyen İbranamenin Geçersizliği Sorunu”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi, Sayı 9, 2008

“İş Sağlığı İş Güvenliğinde İşverenin Sorumluluğu: Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) Ortak Komisyon Kararı”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukuna İlişkin Yargı Kararları ve İncelemeleri Dergisi, Sayı 2008/7

“İş Bulmaya Aracılık Bordro Şirketleri Özel İstihdam Büroları”, Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi, Sayı 2008/17

“Çalışma Süresi ve Gece Çalışması”, Prof. Dr. Ali Güzel’e Armağan, İstanbul 2010, Beta Yayınları

“Türk Hukukunda Sosyal Hakların Dava Yoluyla Gerçekleştirilmesi”, Sosyal Haklar Uluslararası Sempozyumu III, Bildiriler, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü, 25-26 Ekim 2011, Petrol-İş Yayını 116

“Güvencesizliğin Hukuku: Esneklik”, Prof. Dr. Sarper Süzek’e Armağan, Beta Yayınları 2011

“Taşeronlaşmanın İşçi Sağlığı ve Güvenliğine Etkisi” (İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları Yönünden Durum Nedir?), İşçi Sağlığı ve Güvenliği Kongresi, DİSK-KESK- TMMOB-Türk Tabipleri Birliği 2-4 Aralık 2011, Ankara

“Güvencesiz Çalışmanın Hukuki Dayanakları”, Türk Sosyal Bilimler Derneği Sosyal Bilimler Kongresi Emek Oturumu, Çalışma ve Toplum, DİSK/Birleşik Metal-İş Ekonomi ve Hukuk Dergisi 2012/2

 

 

Sosyal Medya'da Paylaş!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone